‘Eigen verantwoordelijkheid in deze droge tijd’

‘Eigen verantwoordelijkheid in deze droge tijd’

Picture11‘eigen verantwoordelijkheid in deze droge tijd’ is het thema van het KBS in dit seizoen van ‘droogte’. Het KBS wordt vaker vanwege haar taakstelling gekoppeld aan deze periode, waarin er wel een toename van gras- en vuilverbrandingen staan geregistreerd. 

Het vraagstuk van gras-en vuilverbrandingen bestaat niet alleen uit het aspect van brandveiligheid. De issues van gezondheid, milieu en verkeersveiligheid, blijken nu luider te klinken in deze problematiek. Op initiatief van het KBS werd  via het Ministerie van Justitie & Politie, op woensdag 12 september een ‘droge tijd’ bijeenkomst met relevante stakeholders over dit onderwerp gehouden. De groep bijeengekomen personen bestond uit afgevaardigden van het Korps Politie Suriname, bestuursdienst, bureau wetgeving, Ministerie van OWT&C en de Medisch geneeskundige dienst van de bestuursdienst. Deze werkgroep heeft zich o.a. gebogen over de status van het probleem en oplossingsmodellen hiervoor. Zo is duidelijk komen vast te staan dat er ruim en voldoende wetgeving op dit stuk bestaat. De wetsartikelen 207, 208, 225a, 225b en 497-499 van het Surinaams wetboek van strafrecht zijn hierin ondubbelzinnig, waardoor de daartoe bevoegde autoriteiten verbaliserend kunnen optreden. Dit vraagstuk heeft in zekere zin ook te maken met ‘attitude en houding’, waardoor dit procesmatige zal moeten worden aangepakt. Communicatie naar de gemeenschap toe, zal bij benadering multidisciplinair en zo strategisch mogelijk  worden uitgevoerd.  vandaag maandag 17 september zullen bestuursambtenaren van het Commissariaat Paramaribo Zuid-West, tezamen met de brandweer risico-communicatie in de ressorten van dit bestuurs-gebied houden. De bewoners van deze gebieden gaan niet alleen worden geïnformeerd over deze problematiek, maar ook worden geïnstrueerd in hoe hun omgeving veilig en leefbaar te maken en te behouden. De milieu organisatie  stichting ‘Whealthy Roots Healthy Fruits’ zal ook participeren in dit proces. Deze stichting heeft zich de afgelopen periode enorm ingezet voor een bijdrage tot bewustwording, om het verbranden van vuil en gras terug te doen dringen.

De eigen verantwoordelijk begint bij: 1) zelfs geen gras of vuil te verbranden, 2) anderen te overtuigen dit onmaatschappelijk gedrag achterwege te laten en 3) de relevante instanties op de hoogte te stellen als er vuil of gras wordt verbrand, ook wanneer er niet direct of direct last wordt ondervonden.  Help mee aan een veilige & leefbare omgeving!

September 17, 2018 / Nieuws

Share the Post